Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002

Opracowane przez PISiL (uchwała nr 35 Rady z dnia 11.10.2002)
Aprobowane uchwałą Prezydium KIG dnia 23.04.2003 nr 59/15/2003

Przepisy ogólne
§ 1

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą.

§ 2

2.1.  Spedytorem  jest  ten,  kto  zawodowo,  za  wynagrodzeniem  podejmuje  się  we  własnym  imieniu  lecz na rachunek  zleceniodawcy  lub  w imieniu  zleceniodawcy  wysłania  lub  odbioru  przesyłki,  zorganizowania całości  lub części procesu przemieszczenia przesyłki oraz  innych czynności związanych z obsługą przesyłki  i jej przemieszczaniem.

2.2. Do innych usług, o których mowa w § 2 pkt 1, zalicza się takie czynności jak: poradnictwo transportowe, ubezpieczenie,  przeładunek,  składowanie,  pakowanie,  konfekcjonowanie,  dystrybucja,  logistyczne  i  inne temu podobne. 

2.2.1. Wykonywane przez spedytora z użyciem własnych urządzeń i własnych pracowników; 

2.2.2. Organizowane przez spedytora przy użyciu obcych urządzeń i pracowników, jeżeli przyjął na siebie odpowiedzialność bezpośredniego wykonawcy. 

2.3. W odniesieniu  do  tych  czynności wykonywanych  przez  spedytora  będą  również miały  zastosowanie warunki  ogólne  przyjęte  w danej  dziedzinie  działalności  lub  tez  warunki  zastrzeżone  jako  obowiązujące.
w tym celu spedytor może w dowolnym czasie zadeklarować  jako obowiązujące warunki zastrzeżone przez osoby trzecie, z którymi spedytor wszedł w stosunki umowne w celu wykonania przyjętego zlecenia. 

§ 3 

3.1.  Spedytor  może  sam  dokonać  przewozu.  w tym  przypadku  ma  jednocześnie  prawa  i  obowiązku przewoźnika. 

3.2. Spedytor nabywa prawa i obowiązki przewoźnika w przypadku gdy: 

3.2.1. Dokonuje przewozu własnym taborem i wystawia dokument przewozowy; 

3.2.2. Występuje  jako przewoźnik morski  lub operator  transportu multimodalnego wystawiając własny konosament lub konosament FIATA, zwany Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading 

3.2.3. Dokonuje przewozu taborem obcym lecz wystawia dokument przewozowy (przewoźnik umowny); 

3.2.4. Przyjmuje zlecenie transportowe.  

§ 4  

Zleceniodawcą w rozumieniu niniejszych warunków  jest osoba/strona zawierająca umowę ze  spedytorem, zlecająca mu realizacje zadań i czynności lub wstępująca w prawa tejże strony. 

§ 5  

Postanowienia  niniejszych  warunków  nie  mają  zastosowania  do  spedycji  pieniędzy,  papierów
wartościowych, dokumentów, kosztowności i innych przedmiotów szczególnie cennych. 

Oferty
§ 6
 

Złożona  przez  spedytora  oferta  obejmuje  tylko  te  czynności,  które  są  w niej  wymienione  i  zachowuje ważność w określonym terminie.  

6.1. Oferta spedytora i uzgodnienia dotyczące stawek i usług (własnych lub osób trzecich) odnoszą się tylko do towarów określonych w zleceniu oraz zakładają typowe, nie zakłócone warunki jej realizacji.  

6.2. W przypadku braku  innych uzgodnień, każda oferta  lub kwotowanie zachowuje ważność w przypadku ich niezwłocznego potwierdzenia przez zleceniodawcę i tylko wtedy, kiedy zlecenie do nich nawiązuje.  

6.3.  W przypadku  zmiany  któregokolwiek  elementu  oferty,  zaistniałej  z przyczyn  zewnętrznych, niezależnych  od  spedytora,  podane  lub  uzgodnione  ceny  będą  odpowiednio  korygowane  wstecz  od momentu,  gdy  zmiana  ta  wystąpiła.  Korekta  ofery  wynikająca  ze  zmiany  któregokolwiek  jej  elementu z przyczyn leżących po stronie spedytora, wymaga zgody drugiej strony, tj. zleceniodawcy.  

6.4.  Jeżeli  spedytor,  zależnie  od  sytuacji  stosuje  stawki  zryczałtowane,  rozumie  się  że w przypadku braku innych uzgodnień stawki te zawierają wszystkie koszty ponoszone przez spedytora podczas nie zakłóconego przebiegu procesu spedycyjnego. 

Umowa  spedycji  
§ 7
 

7.1.  Przez  umowę  spedycji  spedytor  zobowiązuje  się  za wynagrodzeniem,  w zakresie  działalności  swego przedsiębiorstwa  do  wysłania  lub  odbioru  przesyłki  albo  do  dokonania  innych  usług  związanych  z jej przewozem.  

7.2. Umowę spedycji uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia, chyba że spedytor bez zwłoki zawiadomi dającego zlecenie o odmowie jego przyjęcia. 

Zlecenie  spedycyjne 
§ 8
 

8.1. Spedytor wykonuje czynności na podstawie zlecenia.  

8.2.  Zlecenie  dla  jego  ważności  nie  wymaga  formy  pisemnej,  jednakże  dla  uniknięcia  nieporozumień  i nieprawidłowości w jego  realizacji  zaleca  się by wystawione  zostało  lub potwierdzone w formie pisemnej lub podobnej (fax, e-mail).  

8.2.1.  Spedytor  nie  jest  odpowiedzialny  za  następstwa  błędów  i  nieporozumień  wynikłych  w związku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.  

8.2.2.  Spedytor  nie  jest  odpowiedzialny  za  skutki  dodatkowych  instrukcji  udzielanych  przez zleceniodawcę bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w realizacji spedycji.  

8.3. Zlecenie powinno  zawierać wszystkie niezbędne  informacje o przesyłce  i o  jej właściwościach,  znaki  i numery  poszczególnych  sztuk  (opakowań),  ich  liczbę,  ciężar, wymiary,  kubaturę,  a  także  określać  zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.  

8.4.  Zleceniodawca  ma  obowiązek  udzielenia  zlecenia  kompletnego  i  prawidłowego.  Zleceniodawcę obciążają  konsekwencje  zaistniałe  wobec  spedytora  i  osób  trzecich  w następstwie  podania  w zleceniu niedokładnych,  niekompletnych  i  nieprawidłowych  danych  przy  czym  odnosi  się  to  również  do  danych zawartych  w dokumentach,  korespondencji  oraz  podanych  na przesyłce  informacji  co  do  ilości,  wagi, wymiarów  i właściwości,  a  także wadliwego  opakowania  przesyłki,  itp.,  nawet wtedy  gdy  niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy.  

8.5. Spedytor nie ma obowiązku,  lecz  jest uprawniony do  sprawdzenia,  czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wyczerpujące.  

8.6.  Spedytor  ma  prawo,  ale  nie  obowiązek  sprawdzenia  prawdziwości  podpisów  i  uprawnień  osób podpisanych na zleceniach, zawiadomieniach, przelewach, przekazach lub innych dokumentach.  

8.7. Przy  towarach niebezpiecznych,  zleceniodawca przekazując zlecenie, winien w nim określić konkretny rodzaj niebezpieczeństwa oraz poinformować o koniecznych środkach ostrożności. w przypadku gdy chodzi o  towar  niebezpieczny  w rozumieniu  przepisów  o  transporcie  towarów  niebezpiecznych  lub  innych,  dla których w zakresie  przewozu  i magazynowania  istnieją  szczególne  przepisy  co  do  obchodzenia  się  z nimi, zleceniodawca  zobowiązany  jest  podać  wszystkie  dane,  niezbędne  do  właściwej  realizacji  zlecenia, w szczególności klasyfikacje zgodną z właściwymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.  

8.8. Przyjęte  zlecenie  i/lub prace z nim  związane  spedytor może przekazać do wykonania osobom  trzecim lub  ich  podwykonawcom.  w tym  przypadku  wszelkie  przepisy  dotyczące  ograniczenia  odpowiedzialności spedytora,  zawarte  w niniejszych  Ogólnych  Warunkach  Spedycyjnych  odnoszą  się  także  do  dalszych spedytorów. 

Wykonanie zlecenia  
§ 9
 

9.1.  Spedytor  jest  zobowiązany wykonywać  swoje  czynności  zgodnie  z przyjętym  zleceniem. w przypadku konieczności  podjęcia  działań  nie  objętych  zleceniem  spedytor  powinien  kierować  się  dobrem  towaru, zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi przepisami prawa.  

9.2.  W przypadku  braku  w zleceniu  jednoznacznych,  wystarczających  i  wykonalnych  instrukcji  lub szczególnych  uzgodnień,  spedytor  ma  wolny  wybór  czasu,  sposobu  wysyłki,  rodzaju  przewozu  i  taryf. Spedytor działa w każdym przypadku uwzględniając dobro towaru lecz na ryzyko i rachunek zleceniodawcy.  

9.3. W przypadku braku zastrzeżeń zleceniodawcy spedytor może zawsze wysłać powierzony mu towar jako przesyłkę zbiorową.  

9.4. Spedytor nie  jest obowiązany do odbioru przesyłki bez dokumentów do  tego uprawniających, a  jeżeli czyni  to na życzenie  zleceniodawcy ma prawo  żądać w zamian wystarczających  gwarancji  i w oczekiwaniu na nie  zatrzymać  przesyłkę  lub  dokumenty  oraz ma  prawo  do  odszkodowania  za  szczególne  koszty  stąd wynikłe.  

9.5. Spedytor informuje zleceniodawcę o realizacji zlecenia, o wszystkich zmianach i przeszkodach mających wpływ  na nią,  powiadamia  go  i/lub  wskazane  przez  niego  osoby  o  nadejściu  lub  nadaniu  przesyłki, sporządza dokumenty wymagane w transporcie oraz podejmuje wobec osób  trzecich działania niezbędne dla terminowego uzyskania takich dokumentów.  

9.6.  Jeżeli  spedytor  obowiązany  jest  do  wysyłania  dokumentów  za  potwierdzeniem,  to  uzyskanie potwierdzenia  nadania  zwalnia  spedytora  od  odpowiedzialności  za  nie  doręczenie  lub  opóźnienie w doręczeniu dokumentów. Bez pisemnego zlecenia spedytor nie ma obowiązku ubezpieczenia wysyłanych dokumentów.  

9.7.  Odbierając  przesyłkę,  spedytor  lub  przez  niego  upoważniona  osoba  obowiązana  jest  sprawdzić  czy przesyłka  dostarczona  została  w stanie  nienaruszonym,  bez  braków  lub  uszkodzeń  i  w zgodności z towarzyszącymi jej dokumentami (konosament, list przewozowy, itp.).  

9.8. Jeżeli przesyłka składana jest do magazynu należącego do osób trzecich, sprawdzenia stanu i zgodności z dokumentem przewozowym dokonuje składownik.  

9.9. W razie stwierdzenia uszkodzenia  lub braku w przesyłce, braku plomb  i  innych zabezpieczeń  spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za stwierdzone braki  lub uszkodzenia, powiadamiając o tym zleceniodawcę.  

9.10.  Poświadczenie  odbioru  przesyłki wydane  przez  spedytora  stwarza  domniemanie  przyjęcia  jej  przez spedytora w takim stanie, jak to uwidoczniono w poświadczeniu.  

9.11. Wykonując zlecenie dotyczące eksportu przesyłki, spedytor obowiązany jest dotrzymać wyznaczonych warunkami kontraktu handlowego terminów (terminów ważności akredytywy handlowej,  itp.) określonych w zleceniu,  chyba  że  z przyczyn  niezależnych  od  spedytora  było  to  niemożliwe.  O  powyższym  spedytor powinien uprzedzić lub poinformować zleceniodawcę. 

Ubezpieczenia
§ 10 

10.1.  Spedytor  dokonuje  ubezpieczenia  "cargo"  jedynie wówczas,  gdy  otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne  zlecenie.  Jeżeli  nie  uzgodniono  inaczej  na piśmie,  spedytor  nie  ma  obowiązku  aranżowania oddzielnego ubezpieczenia dla każdej przesyłki.  

10.2.  Samo  podanie  w zleceniu  wartości  towaru  nie  równa  się  udzieleniu  spedytorowi  zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia "cargo".  

10.3. Oferując zleceniodawcy swoje ubezpieczenie "cargo"  lub zawierając  je w jego  imieniu  i na jego koszt, spedytor powinien udostępnić zleceniodawcy warunki ubezpieczenia cargo.  

10.3.1.  Zleceniodawca,  jak  również  wszystkie  osoby,  w których  interesie  lub  na których  rachunek spedytor działa podporządkowują się wszystkim warunkom zawartego ubezpieczenia o  ile były  im przez spedytora udostępnione. 

Składowanie 
§ 11 

11.1. Spedytor zawiera umowy składu w imieniu  i na rzecz zleceniodawcy w oparciu o otrzymane zlecenie. Spedytor  składając  powierzone  mu  przesyłki  w składach  swoich  lub  osób  trzecich  obowiązany  jest zawiadomić o tym zleceniodawcę podając nazwę składu oraz warunku składowania.  

11.2.  Zleceniodawca ma  prawo  zapoznać  się  z warunkami  składowania.  Powinien  on niezwłocznie  zgłosić zastrzeżenie,  odnośnie  składowania  towaru  lub  wyboru  składu,  jeśli  takie  zaistnieją.  Jeżeli  z tego  nie skorzysta,  rezygnuje  tym  samym  z wszystkich  ewentualnych  zarzutów  dotyczących  rodzaju  i  sposobu składowania,  o  ile  wybór  składu  i  składowanie  odbywają  się  z zachowaniem  należytej  staranności spedytora.  

11.3.  Zleceniodawcy  nie  wolno  wykonywać  manipulacji  związanych  z towarem  bez  powiadomienia spedytora (np. próbobranie),  jeżeli zleceniodawca nie zastosuje się do tego żądania spedytor może uchylić się od odpowiedzialności za później stwierdzone szkody.  

11.4. Jeżeli odbiorca nie odbiera przesyłki w miejscu przeznaczenia, lub jeżeli przesyłka zostanie zatrzymana podczas  przewozu w skutek  okoliczności,  za  które  spedytor  nie ma wpływu, wówczas  przesyłka  zostanie oddana  na skład  na koszt  i  ryzyko  zleceniodawcy.  Spedytor  jest  obowiązany  poinformować  o  tym niezwłocznie  zleceniodawcę  (w  każdym  przypadku)  oraz  ubezpieczyciela  (jeżeli  ubezpieczał  towar
w transporcie) o nieprzewidzianym składowaniu w trakcie przewozu.  

11.5.  Jeżeli  spedytor  czasowo  składuje  przesyłkę  w magazynie  należącym  do  strony  trzeciej,  w jego stosunkach  ze  zleceniodawcą  obowiązują  te  same  zasady,  które  obowiązują  w stosunkach  pomiędzy spedytorem a wspomnianą stroną trzecią. na życzenie zleceniodawcy spedytor zobowiązany jest wysłać mu warunki składowania.  

11.6. Jeżeli towar łatwo psujący jest zagrożony zepsuciem, zleceniodawca udziela spedytorowi instrukcji co do dalszego postępowania z towarem.  

11.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości spedytora czy wartość  towaru zabezpiecza  jego roszczenia, jest  od  upoważniony  do  wyznaczenia  zleceniodawcy  odpowiedniego  terminu,  w którym  ten  może zabezpieczyć  roszczenia  spedytora.  Jeżeli  zleceniodawca  nie  zastosuje  się  do  tego  żądania,  spedytor  jest upoważniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Przeszkody w wykonywaniu c zynności   spedycyjnych 
§ 12 

Przeszkody  niezależne  od  spedytora  lub  innej  osoby  działającej  na jego  zlecenie  (zarządzenia  władz, wypadki  żywiołowe,  strajki,  itp.  oraz  inne  określane  mianem  siły  wyższej)  uniemożliwiające  wykonanie w całości  lub  części  obowiązków  spedytora,  zwalniają  go  na czas  trwania  tych  przeszkód  od odpowiedzialności  za  terminowe  wykonanie  zlecenia.  O  powstaniu  tych  przeszkód  spedytor  winien  bez zwłoki  zawiadomić  zleceniodawcę. Gdy  trwanie  tych  przeszkód  przedłuża  się  nadmiernie,  spedytor może odstąpić od umowy, nawet gdy jest ona już częściowo wykonana. Jednakże przed odstąpieniem od umowy spedytor  obowiązany  jest  zabezpieczyć  przesyłkę  i  interes  zleceniodawcy  w porozumieniu  z nim.  w razie odstąpienia spedytora od umowy, z przyczyn wyżej podanych, należy mu się zwrot wydatków poniesionych w związku  z wykonywaniem  zlecenia  oraz  stosowna  część  wynagrodzenia  za  dokonane  czynności.
w przypadku  powoływania  się  na siłę  wyższą  ma  zastosowanie  interpretacja  siły  wyższej  według Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (Okólnik ICC 421). 

Wynagrodzenie  spedytora, zwrot poniesionych kosztów
§ 13 

13.1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.  

13.2.  Za  usługi  nie  przewidziane  wcześniejszą  umową,  ale  wykonane  po  uzgodnieniu  ze  zleceniodawcą należy się spedytorowi stosowne wynagrodzenie, a ponadto zwrot poniesionych wydatków.  

13.3. W przypadku braku oddzielnej umowy wynagrodzenie spedytora wynika z taryfy spedytora. 

§ 14 

Spedytor  może  uzależnić  wykonanie  zlecenia  od  wpłacenia  przez  zleceniodawcę  zaliczki  na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne, itp.). Spedytor może również uzależnić dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych już wydatków.  

§ 15 

15.1.  Należności  spedytora  powstają  z chwilą  wykonania  zlecenia,  chyba  że  uzgodniono  inaczej.  Przy dostawach sukcesywnych spedytor ma prawo do częściowego rozliczania należności.  

15.2. Jeżeli zleceniodawca nie ureguluje należnej kwoty w terminie jej zapłaty spedytor ma prawo obciążyć zleceniodawcę odsetkami.  

§ 16 

Zajęcie, utrata przesyłki  spowodowana  siłą wyższą, przepadek  (konfiskata)  lub  inne  akty władz dotyczące przesyłki  nie  mają  wpływu  na roszczenia  spedytora  wobec  zleceniodawcy,  o  ile  nie  były  następstwem zaniedbania ze strony spedytora.  

§ 17 

Udzielenie  spedytorowi  zlecenia  na rachunek  osoby  trzeciej  nie  zwalnia  zleceniodawcy  od  obowiązku zapłaty należności związanej z wykonywaniem zlecenia. 

§ 18 

Spedytor ma obowiązek sprawdzenia, czy należności podusługodawców zatrudnionych przez spedytora przy wykonywaniu  zlecenia  obliczone  są  prawidłowo.  w razie  stwierdzenia  nieprawidłowości,  spedytor obowiązany  jest  złożyć  bez  zwłoki  reklamację.  Zleceniodawca  obowiązany  jest  zwrócić  spedytorowi  jego wydatki związane z reklamacją.  

§ 19 

19.1.  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  zwrócić  spedytorowi  wszelkie  wydatki  związane  z wykonywaniem zlecenia,  w tym  koszty  detention,  demmurage  i  frachtu,  które  spedytor  poniósł  w wyniku  wskazania  go przez  zleceniodawcę  lub kontrahenta  zleceniodawcy w konosamencie armatorskim,  jako odbiorcę  towaru
z konosamentu lub lotniczego listu przewozowego.  

19.2.  Jeżeli  spedytor  na zlecenie  zleceniodawcy  występuje  w charakterze  załadowcy  lub  odbiorcy w przewozie morskim  i  wysunięte  zostaną  wobec  niego  roszczenia  z tytułu  awarii  wspólnej  lub  z innych tytułów,  za  które  z mocy  prawa  odpowiada  załadowca  lub  odbiorca,  zleceniodawca  ma  obowiązek zabezpieczenia i ochrony spedytora przed wynikającymi stąd konsekwencjami.  

19.3.  Obowiązek,  o  którym  mowa  w §  19  pkt  2  ma  również  zastosowanie  jeżeli  spedytor  na zlecenie zleceniodawcy występuje w charakterze załadowcy lub odbiorcy w przewozie lotniczym i wysunięte zostaną wobec niego roszczenia z tytułów właściwych dla przewozu lotniczego.  

§ 20 

20.1. Wobec  roszczeń  spedytora wynikających  z umowy  spedycji,  z umowy  przewozu  i  związanych  z tym roszczeń  poza  umownych,  dopuszcza  się  potrącenia  lub  zatrzymania  jedynie  wymagalnych  roszczeń wzajemnych.  

20.2. Jeżeli spedytor w trakcie wykonywania zlecenia wykłada własne fundusze, ma on prawo do specjalnej prowizji  (prowizji  wykładowej)  od  wyłożonej  sumy. Wysokość  prowizji  określana  jest  taryfą  lub  umową z klientem. 

Odpowiedzialność  spedytora
§ 21 

Odpowiedzialność spedytora jest uzależniona od zakresu zawartej umowy.  

§ 22 

22.1.  Spedytor ponosi odpowiedzialność  za  szkodę wynikłą  z nie wykonania  lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych, wynikających z umowy spedycji, chyba że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.  

22.2.  Spedytor  jest  odpowiedzialny  za  przewoźników  i  dalszych  spedytorów,  którymi  posługuje  się  przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.  

22.3.  Spedytor  zobowiązany  jest  do  podjęcia  wszelkich  czynności  mających  na celu  umożliwienie zleceniodawcy  dochodzenia  roszczeń  od  osób  biorących  udział  w wykonaniu  zlecenia,  chociaż  za  ich działanie lub zaniechanie działań nie ponosi odpowiedzialności. na podstawie cesji praw spedytor dochodzi tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy.  

§ 23 

23.1.  Spedytor  posiadający  status  przewoźnika  ma  prawa  i  obowiązki  określone  przepisami  prawa odnoszącymi  się  do  danego  rodzaju  transportu  lub  usługi,  jak  również  dodatkowymi  warunkami uzgodnionymi  umownie  lub  przy  braku  warunków  umownie  uzgodnionych  -  uznanymi  powszechnie warunkami mającymi zastosowanie w danym rodzaju transportu lub usługi.  

23.2.  Działając  jako  operator  transportu  multimodalnego  spedytor  odpowiada  zgodnie  z warunkami konosamentu odnoszącego się do tego rodzaju transportu. 

Ograniczenia  i  wyłączenia odpowiedzialności   spedytora
§ 24

24.1. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za:  

24.1.1. Przesyłki wartościowe  i  towary niebezpieczne,  jeśli nie  zostały  zadeklarowane  i  zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie.;  

24.1.2. Stratę spowodowaną opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba że zobowiązał się do dostarczenia jej w określonym terminie;  

24.1.3. Stratę pośrednią i jej następstwa, np. utratę zysku, utratę rynku, itp.;  

24.1.4.  Za  ubytek wagi w towarach masowych wynikający  z ich właściwości,  nie  przekraczający  granic określonych właściwymi dla danego  towaru przepisami, a w przypadku braku  takich przepisów  - granic zwyczajowo przyjętych.  

§ 25 

25.1. Wypłacone  przez  spedytora  odszkodowanie,  należne  osobie  uprawnionej  z tytułu  zawartej  umowy spedycji, ograniczone jest do zwykłej wartości towaru, określonej w fakturze handlowej, a w razie jej braku, określonej w kolejności na podstawie  ceny  giełdowej,  rynkowej  lub w oparciu  o  normalną wartość  rzeczy tego samego rodzaju  i jakości. w żadnym przypadku  jednak wypłacone przez spedytora odszkodowanie nie
może przekroczyć  kwoty 2  SDR  za 1  kilogram wagi brutto przesyłki brakującej  lub uszkodzonej,  a  łącznie kwody  50.000  SDR  za  każde  zdarzenie,  chyba  że  od  osoby,  za  któą  spedytor  ponosi  odpowiedzialność, uzyskane zostanie odszkodowanie w kwocie wyższej.  

25.2. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w dacie powstania szkody.  

25.3. Limity odpowiedzialności  i wysokości odszkodowania, należnego od  spedytora, posiadającego  status przewoźnika, określają przepisy właściwe dla danego rodzaju transportu. 

Reklamacje
§ 26
 

Uprawnionym  do  wniesienia  reklamacji  do  spedytora  z tytułu  zleconych  usług  spedycyjnych  jest zleceniodawca.  

§ 27 

27.1. Roszczenie zleceniodawcy przeciwko spedytorowi winno być złożone spedytorowi na piśmie w ciągu 6 dni od daty, w której klient dowiedział się  lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. Spedytor zobowiązany  jest do udzielenia odpowiedzi na reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od  jej otrzymania. w przypadkach  szczególnych,  termin  ten  ulega  odpowiedniemu  przedłużeniu,  zaś  w terminie  14  dni  od otrzymania  reklamacji  spedytor  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  otrzymania  reklamacji  i  udzielenia wyjaśnień co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia.  

27.2.  Zgłoszeniu  powinny  towarzyszyć  dokumenty  ustalające  stan  przesyłki  oraz  okoliczności  powstania szkody/braków.  

27.3.  Udowodnienie,  że  uszkodzenie  przesyłki  nastąpiło  w trakcie  przewozu  określonym  środkiem transportu  jest obowiązkiem tego kto tak twierdzi. w przypadku niewiadomego miejsca powstania szkody, spedytor, na żądanie zleceniobiorcy  lub odbiorcy przesyłki, powinien udokumentować przebieg transportu z wyszczególnieniem miejsc przekazywania przesyłki z jednego na drugi środek transportu. 

Prawo zastawu i zatrzymania 
§ 28 

28.1.  Dla  zabezpieczenia  ściągalności  przeterminowanych  należności  od  klienta  (bieżących  i  zaległych) spedytor ma prawo do zatrzymania przesyłki i/lub dokumentów klienta do czasu zapłaty tych należności.  

28.2. Spedytorowi przysługuje  również prawo  zastawu na przesyłce, dokumentacji  i  środkach płatniczych, które  pozostają  lub  znajdują  się  w jego  dyspozycji  z jakiegokolwiek  powodu  lub  w jakimkolwiek  celu, w przypadku istnienia lub możliwości zaistnienia roszczeń spedytora wobec zleceniodawcy i/lub właściciela lub innej osoby żądającej ich wydania.  

28.2.1.  Spedytor może  również  egzekwować  przyznane mu w §  28  pkt  2  prawa w odniesieniu  do  sum należnych mu od zleceniodawcy za poprzednie zlecenia  

28.3.  Jeżeli  zgodnie  ze  zleceniem  klienta  przesyłka ma  być  postawiona  do  dyspozycji  strony  trzeciej  lub stronie trzeciej przekazana, spedytor może także skorzystać z prawa zastawu na przesyłce.  

28.4. Wszelkie koszty związane z zastawem przesyłki i/lub dokumentów obciążają towar. 

Przedawnienie 
§ 29 

29.1. Roszczenie z umowy spedycji przedawnia się z upływem jednego roku.  

29.2. Przedawnienie zaczyna biec:  

29.2.1. W przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce - od dnia jej dostarczenia;  

29.2.2. W przypadku  całkowitej utraty przesyłki  lub dostarczenia  jej  z opóźnieniem  - od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona;  

29.2.3. We wszystkich innych przypadkach - od dnia wykonania zlecenia.  

§ 30 

W przypadku gdy spedytor w myśl § 3 nabywa status przewoźnika, roszczenia z przewozu przedawniają się według przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych regulujących to zagadnienie. 

Roz strzyganie sporów i prawo właściwe 
§ 31
 

Strony mogą  się  umówić,  że  spory wynikające  z umów  spedycji,  do  których mają  zastosowanie  niniejsze warunki spedycyjne, podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu Polubownego akredytowanego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni.  

§ 32

W przypadku  braku  odmiennej  umowy  stron,  spory  wynikające  z umów  spedycji  do  których  mają zastosowanie niniejsze warunki spedycyjne, podlegają rozstrzygnięciu:  

32.1. W przypadku  gdy  obie  strony  posiadają  siedzibę  (miejsce  zamieszkania)  w Polsce,  przez  właściwe polskie sądy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi przepisami,  

32.2. W przypadku,  jeśli  jedna  ze stron ma  siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  za granicą, właściwość  sądu określa umowa stron, a w jej braku odpowiednie przepisy prawa.  

§ 33 

W przypadku braku odmiennego porozumienia stron właściwe jest prawo polskie. 
 

Copyright © 1995-2011 KGL Sp. z o.o. Edia.pl